català - castellà

Accés al Servei


Què és L'Atenció Precoç? | Dades Assistencials | Accés al Servei


Els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) són Equips interdisciplinaris, formats, exclusivament, per professionals especialitzats en el Desenvolupament Infantil. Integren, com a mínim, les disciplines de Medecina, Psicologia, Fisioteràpia, Logopèdia i Treball Social.

Entenem l'Atenció Precoç com un conjunt d'actuacions adreçades als infants des del seu naixement fins els sis anys, que presentin qualsevol trastorn en el seu desenvolupament, ja sigui d'origen ambiental, biològic, mental i/o psicològic o bé, que es trobin en risc de patir-ne.

L'objectiu de l'Atenció Precoç és PrevenirDetectar i Atendre el més aviat possible, situacions que poden provocar dificultats, problemes o trastorns en el desenvolupament de l'infant.

Per tal d'assolir l'objectiu de l'Atenció Precoç, els CDIAP desenvolupen les següents tasques:

  • Valoració del desenvolupament de l'infant: mitjançant el diagnòstic mèdic, psicològic i social.
  • Orientació i suport a la família
  • Atenció terapèutica interdisciplinària.
  • Seguiment de l'evolució de l'infant
  • Suport en el procés d'adaptació escolar
  • Coordinació amb els diferents Centres i Serveis d'Atenció Primària de la comunitat
  • Serveis Sanitaris, Educatius i Socials -de la zona d'influència-.
  • Programes de Sensibilització, Prevenció i Detecció en els àmbits que tenen cura de la primera infància.
  • Participació en programes de promoció de la salut integral de l'infant.
  • Activitats de Formació, Docència i Recerca.