català - castellà

Atenció precoç


Què és L'Atenció Precoç? | Dades Assistencials | Accés al Servei


1. Què és l'Atenció Precoç ? 

L'Atenció Precoç és un conjunt d'actuacions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l'entorn, que tenen com a objectiu donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats, transitòries o permanents, que presenten els infants amb trastorn en el desenvolupament, sigui d'origen ambiental, biològic, mental i/o psicològic o bé, que es trobin en risc de patir-ne.

2. Què és el Servei d'Atenció Precoç ?

El Servei d'Atenció Precoç és un servei públic integrat en el Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. És un servei especialitzat que es presta a través d'una xarxa sectorialitzada de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).
Es poden adreçar al Servei totes les famílies i professionals interessats o preocupats per algun aspecte relacionat amb el desenvolupament de l'infant.

3. Què ofereix el Servei d'Atenció Precoç ?

L'objectiu del Servei d'Atenció Precoç és detectar i atendre, el més aviat possible, als infants que presenten problemes o trastorns en el desenvolupament i prevenir les situacions que els poden provocar.
El desenvolupament és entès com un procés que articula el creixement i maduració del sistema nerviós amb la relació particular que cada infant establirà amb els adults i l'entorn.
Els CDIAP realitzen les prestacions següents:
 • Diagnòstic i Valoració del desenvolupament de l'infant
 • Suport i Assessorament a la família
 • Atenció terapèutica
 • Orientació als processos socio-educatius de l'infant
 • Coordinació amb els Centres i Serveis de primera infància ubicats en el mateix àmbit geogràfic
 • Programes de Sensibilització, Prevenció i Detecció en la primera infància
 • Formació, investigació i participació en la promoció de la salut integral de l'infant
4. Quina és la composició del Servei d'Atenció Precoç?

Per atendre l'infant en la seva globalitat que és la característica més important del desenvolupament, els CDIAP disposen d'un equip de professionals especialitzats en el desenvolupament infantil que inclouen les displicines de:
 • Fisioteràpia
 • Logopèdia
 • Medecina
 • Psicologia
 • Treball Social
L'assistència a l'infant i a la seva família es realitza de forma interdisciplinària, per tal de garantir l'adequada atenció integral.

5. Com arriba un infant a un CDIAP?
 • Per iniciativa de la família
 • Per derivació dels professionals d'atenció primària: Sanitat, Educació, Serveis Socials ......
 • Per derivació de serveis, centres i equips especialitzats dels àmbits sanitari, d'educació, de benestar social, de justícia o altres.